Navigace

Obsah

Činnost mikroregionu Úslava v roce 2006


Činnost a aktivity mikroregionu
Členové představenstva mikroregionu Úslava se pravidelně scházejí zhruba jedenkrát za měsíc. Při těchto setkáních se zabývají aktuálními problémy jednotlivých obcí, řeší konkrétní kroky k úspěšnému rozvoji území, možnosti získávání finančních prostředků na plánované aktivity apod. Díky aktivní činnosti všech jeho členů se mikroregionu Úslava podařilo dosáhnout mnoha úspěchů, z nichž není možno opominout především ty následující


Aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu
Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Úslava je základním dokumentem určujícím priority a cíle, ke kterým by měl směřovat společný vývoj sdružených obcí. Hodnotí současný stav a poukazuje na možná zlepšení, ať již v oblasti místní ekonomiky, občanské vybavenosti či cestovního ruchu. Aktualizaci provedla v roce 2005 - 2006 firma Kancelář ekonomického poradenství z Českých Budějovic, na její zhotovení se podařilo získat dotaci v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. Dle vývoje a potřeb mikroregionu bude tento dokument průběžně aktualizován.


Zpracování propagačních materiálů a propagace mikroregionu
S cílem prezentovat přírodní, kulturní a historické zajímavosti mikroregionu Úslava širšímu okruhu veřejnosti, byly v rámci společného projektu se sousedními mikroregiony „Poznejte jižní Plzeňsko - Blovicko“, podpořeného z dotací cestovního ruchu PK a PSOV PK, zpracovány dva propagační materiály.. Jedním z nich je panoramatická mapa s vyznačením cyklotras. Druhý produkt podávající základní informace o mikroregionu Úslava, byl zpracován ve formě barevného tištěného prospektu.
Oba materiály byly přeloženy do AJ a NJ.
Dotace PSOV PK dále podpořila uskutečnění dalších propagací mikroregionu, např. při příležitosti Dnů Plzeňského kraje v senátu, propagaci mikroregionu Úslava na výstavě ITEP 2006 nebo prezentaci formou propagačního panelu (plachty) .


Projekt BAK
Jako územní partner v projektu Budování absorpční kapacity PK (BAK) mikroregion zorganizoval pro zájemce z území mikroregionů Úslava a Radyně aktivity převážně vzdělávacího rázu:
Dva třídenní kurzy pro předkladatele projektů
Tři setkání u Kulatého stolu pro Blovické NNO a školy
Exkurzi do Albrechtic na zařízení pro zpracování biomasy
Zahraniční stáž do Triptisu v SRN, a mnoho dalších aktivit. Průběžně probíhal sběr námětů do zásobníku projektů Plzeňského kraje.


Členství v MAS AKTIVIOS
MAS AKTIVIOS v loňském roce získala dotaci z LEADER+ a mikroregion pracoval i v této oblasti. Manažerka shromáždila řadu podkladů potřebných pro provedení Strategie území a k proškolení zájemců o dotace.
Díky této dotaci bylo také možné vybavit kancelář notebookem a multifunkční kopírkou v ceně ve výši cca 56 000,- Kč. Obojí vybavení je majetkem MAS AKTIVIOS.


Akce mikroregionu Úslava
Další akce, které mikroregion zorganizoval : Školení kronikářů obcí, Tour de Úslava, Hry bez hranic.
Podílel se společně s Blovicemi i na Setkání mladých malířů.


Mezinárodní spolupráce
Velmi úspěšně pokračovalo setkávání s partnerskými městy Triptis a Teublitz v SRN. Uskutečnily se dvě návštěvy z obou měst, v září ve spolupráci s blovickými hasiči jsme hostili skupinu Triptiských hasičů a zástupců města, v prosinci jsme uvítali návštěvu z Teublitz. I naši starostové a zástupci neziskových organizací vyjeli do SRN v rámci Stáže do Triptisu.


Financování aktivit mikroregionu Úslava
Financování bylo prováděno z několika zdrojů. Důležitou část tvořily členské příspěvky obcí mikroregionu Úslava v celkové výši 314 040,- Kč, z dotace PSOV při padesátiprocentní spoluúčasti MRÚ byla financována především propagace a aktualizace Strategie rozvoje MRÚ ve výši celkem 140 000,- Kč.
Za práce pro MAS AKTIVIOS získal mikroregion částku ve výši 25 000,- Kč.
Dalšími příspěvky do rozpočtu mikroregionu byla dotace cestovního ruchu PK 10 000,- Kč, dotace z Česko-německého fondu partnerství 20 000,- Kč vždy při 50% spoluúčasti mikroregionu.
Největší podíl ale tvořilo proplacení aktivit provedených v rámci projektu BAK ve výši 268 000,- Kč.


Majetek mikroregionu Úslava
V září 2006 došlo k přestěhování kanceláře mikroregionu do objektu kancelářské budovy ZS Komorno a kancelář byla nově vybavena nábytkem v ceně cca 35 000,- Kč.
Z dotace PSOV byl zakoupen prezentační stan za cca 14 000,- Kč a propagační panel za 7 000,- Kč.